DMIT

..We embrace diversity and wish equality for all..

By collaboration and using the knowledge of people with different cultures.
And support Dutch (local) government and organizations with this knowledge.

 

DUTCH MIGRANTS INTEGRATION TEAMS

Anders genoemd, cultuursensitief werken, bruggen bouwen. Dat is wat wij met zes mobiele teams, mensen met verschillende culturele achtergronden doen. Het ondersteunen bij het verwelkomen en laten thuis voelen van gevluchte mensen (ex)statushouders, vooralsnog Eritrese en Syrische mensen. Het welzijn en de leefsituatie van deze mensen verbeteren. Ondersteunen van gemeenten en organisaties bij het zorgdragen voor een betere algehele gezondheid en (werk)participatie. We ondersteunen lokaal, dichtbij en laagdrempelig. Deze nieuwe in Overijssel ontwikkelde methode van werken en ons aanbod kan helpen om gevluchte mensen zelfstandig (met eigen regie) een waardige plek in de Nederlandse samenleving te laten veroveren. En samenwerken met DMIT werkt kostenverlagend.

DMIT biedt deze werkmethode in eerste instantie aan gemeenten in Overijssel aan. En ontwikkelt naar behoefte in samenhang met gemeenten en organisaties meer dan het huidige aanbod. Doel is het realiseren van bewustwording, tolerantie, door te leren van elkaar, kennis te delen en de kwaliteit van leven te bewaken. Naast gemeenten kunnen ook andere organisaties, zoals maatschappelijke en hulpverlenende organisaties, van het aanbod van DMIT gebruik maken.

We doen dit door samen te werken met allereerst de statushouders zelf, Nederlandse kennisinstituten, onderwijsinstellingen, (lokale) hulpverlenende organisaties, andere kennisaanbieders, (lokale) overheden en Overijsselse samenwerkingsverbanden. Bijvoorbeeld VNG, Pharos, Nederlands Jeugd Instituut, universiteit Tilburg, LOC (medezeggenschap in zorg), de Overijsselse Alliantie Sociale Kwaliteit en Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij.

De provincie Overijssel geeft DMIT ruimte om de nieuwe werkmethode in samenhang met Overijsselse gemeenten en organisaties verder te ontwikkelen. We zijn de provincie dankbaar voor de (financiële) middelen en steun.

 

DE ORGANISATIE

DMIT is een netwerkorganisatie en laat zich inspireren door de kennis en ervaringen van gevluchte mensen (ervaringsdeskundigen). Mensen met verschillende culturele achtergronden. Komend vanuit een geheel andere leefwereld. We werken met zes teams.

– een kernteam (mensen met verschillende culturele achtergronden)
– twee expert teams (één Eritrees team en één Syrisch expert team)
– drie ondersteunende mobiele teams: voor organisatie en ontwikkeling | voor (geestelijke) gezondheid en welzijn | voor (arbeids)participatie

Geïnspireerd door de expert teams werkt het kernteam aan de ontwikkeling van de organisatie en aan overige ontwikkelingen ter bevordering van het welzijn en de leefsituatie van gevluchte mensen. De drie mobiele teams ondersteunen het kernteam en de expert teams.
De respectvol samenwerkende teams zijn evenwichtig samengesteld, goed opgeleide mannen en vrouwen met ieder een specialisatie, welgemanierd, geografisch gespreid wonend en werken resultaatgericht.

Reageren is niet mogelijk