Werkwijze

DE TWEEZIJDIGE DOELSTELLING

Gevluchte mensen van vooralsnog Eritrese en Syrische afkomst met een vergunning (statushouders en ex-statushouders) zelfstandig een waardige plek in de Nederlandse samenleving te laten krijgen. Zelfstandig hun welzijn/welbevinden en eigen leefsituatie laten bevorderen. Waardoor zij zich beter thuis gaan voelen in Nederland. En zullen participeren in onze samenleving.

Nederlandse mensen (overheids)organisaties, ondersteunende en hulpverlenende instellingen (welzijn, zorg, onderwijs, enz.), verenigingen en vrijwilligers (cultuur, sport, recreatie, enz.) informeren/voorlichten over de manier van leven (cultuur) en het thuisland van Eritrese en Syrische mensen.

 

HOE? DE BELANGRIJKSTE UITGANGSPUNTEN

1. Werken vanuit de leefwereld van en samen met vluchtelingen (vooralsnog Syrische en Eritrese mensen).

2. Het inzetten van kwalitatief goede ervaringsdeskundigheid bij de uitvoering (gidsen, bruggen bouwen) door inzet van in Nederland getrainde sleutelpersonen.

3. Het werken in een keten rondom de statushouders verbeteren. Actieve vrijwilligers uit de doelgroep, de diaconie, vluchtelingenwerk en organisaties voor o.a. welzijn werken samen rondom de inwoner.

4. Het realiseren van lokaal passend maatwerk in de ketenaanpak rondom vluchtelingen.

 

DOOR? UITVOERING VAN ONDERSTAANDE ACTIVITEITEN

  • (Ex) statushouders worden (samen) zelfstandiger in het krijgen van zicht op hun talenten en het benutten daarvan. Ook krijgen zij een beter beeld van hun problemen en het (samen) aanpakken daarvan.
  • Medewerkers van bovengenoemde uitvoeringsorganisaties en -instellingen worden zich bewuster en vergaren meer kennis over de leefwereld en het thuisland van gevluchte mensen waar zij mee samen werken en kunnen dat betrekken bij hun werkzaamheden.
  • De ketenaanpak in het werken met gevluchte mensen wordt beter inzichtelijk, medewerkers van organisaties zijn zich meer bewust van hun rol in die ketenaanpak en kunnen cultuursensitiviteit beter integreren in hun werkwijze.

 

UITVOERING? DE ZES MOBIELE TEAMS

Ons zorgvuldige samengestelde kernteam laat inspireren door onze twee landelijk geselecteerde en in Nederland getrainde expert teams (Syrische en Eritrese mensen met eigen vakgebieden) en goed samenwerkend met de drie deskundige ondersteuningsteams:

Team 1. Een mobiel organisatie- en ontwikkelingsteam.
Team 2. Een mobiel team voor (geestelijke) gezondheid en welzijn.
Team 3. Een mobiel team voor participatie en inkomen.

 

DE 7 SUCCESFACTOREN VAN DMIT 

 1. Een preventief werkende aanpak.
 2. Kwaliteit, deskundigheid, dichtbij en betrokken voor statushouders, Nederlandse organisaties en gemeenten.
 3. Tweezijdige ondersteuning, advisering, begeleiding voor (ex)statushouders, de cultuurtolk.
 4. Een groeiend veelzijdig aanbod van DMIT voor het leveren van maatwerk.
 5. Ervaringsdeskundigen en statushouders spreken elkaars taal, kennen elkaars gevoel, begrijpen elkaar en kennen de weg.
 6. Sneller op weg helpen bij integratie en zorgen voor persoonlijke ontwikkeling, (geestelijke)gezondheid, welzijn, participatie en inkomen.
 7. Resultaatgericht werken en kostenbesparend voor gemeenten.

 

 

 

 

 

 

 

Reageren is niet mogelijk