Kernteam

 

DE ORGANISATIE

1 KERNTEAM * 2 EXPERT TEAMS (SYRISCHE EN ERITRESE) * 3 MOBIELE ONDERSTEUNENDE TEAMS 

De 6 samenwerkende mobiele teams worden aangestuurd door het zorgvuldig en divers samengestelde kernteam, een team van ervaringsdeskundigen met ieder een eigen vakgebied. Het kernteam laat zich inspireren door 2 expert teams, Syrische en Eritrese goed opgeleide mensen, en werkt nauw samen met 3 vakkundige ondersteunende teamsTeam1 – voor organisatie en ontwikkeling. Team 2 – voor (geestelijke) gezondheid en welzijn. Team 3 – voor participatie en werk.

Gezamenlijk proberen we de vanuit een geheel andere leefwereld komende gevluchte mensen aan te laten sluiten bij de Nederlandse systeemwereld, regelgeving en leefgewoonten.

KERNACTIVITEITEN – OVERIJSSELS intercultureel preventie project

Dit doen we samen met Nederlandse kennisinstituten, (overheids) organisaties, onderwijs instellingen, lokale welzijnsorganisaties en vrijwilligers. Het is een groeiproject, een nieuwe werkwijze die preventief kan werken. Een co-creatie van gemeenten, hulpverlenende organisaties, Alliantie Sociale Kwaliteit, provincie, fondsen en DMIT.

We zijn de cultuurtolk, de GIDS-functie. En werken tweezijdig, aan de culturele (vooralsnog Syrische en Eritrese mensen) en aan de Nederlandse zijde. Bruggen tussen andere culturen en de Nederlandse cultuur. Het project omhelst o.a. bevordering van zelfstandigheid, de uitwisseling van ervaringen (3 groepen), een vergelijkend kwaliteitsonderzoek onder gemeenten.

Doel is het welzijn/welbevinden, de leefsituatie van gevluchte mensen ((ex)-statushouders) te verbeteren. Hen zelfstandig een waardige plek in de Nederlandse samenleving te bieden. En Nederlandse ondersteunende organisaties ontlasten.

We werken lokaal samen met de bestaande organisaties, bijv. welzijnswerk. En bieden onze nieuwe werkmethode en verdere aanbod in eerste instantie aan gemeenten in Overijssel aan. Om bewustwording te vergroten, leren van elkaar en te doen.

DMIT gelooft in de 7 succesfactoren
 1. Een preventief werkende aanpak.
 2. Kwaliteit, deskundigheid, dichtbij en betrokken voor statushouders, Nederlandse organisaties en gemeenten.
 3. Tweezijdige ondersteuning, advisering, begeleiding voor statushouders, de cultuurtolk.
 4. Een groeiend veelzijdig aanbod van DMIT voor het leveren van maatwerk.
 5. Ervaringsdeskundigen en statushouders spreken elkaars taal, kennen elkaars gevoel, begrijpen elkaar en kennen de weg.
 6. Sneller op weg helpen bij integratie en zorgen voor persoonlijke ontwikkeling, (geestelijke)gezondheid, welzijn, participatie en inkomen.
 7. Resultaatgericht werken en kostenbesparend voor gemeenten.

DMIT is een stichting en ontstaan door het indienen van een initiatief van twee Syrische mensen en een Nederlandse, Right to Challenge. Een initiatief dat omarmd wordt door de provincie Overijssel, gemeenten, welzijns- en beleidsmedewerkers en meerdere Overijsselse samenwerkende organisaties op het gebied van sociale kwaliteit. We zijn een snel groeiende netwerkorganisatie. Gesteund door o.a. de provincie Overijssel. Per 2018 voeren we o.a. bovengenoemd project uit.

 

Reageren is niet mogelijk